Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”)

SS İSTANBUL ECZACILAR ÜRETİM DAĞITIM KOOPERATİFİ (“Kooperatif”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Kooperatif olarak siz değerli çalışanlarımıza ve çalışan adaylarımıza ait elde etmiş olduğumuz her türlü kişisel veriyi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenmesini önemsemekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilincinde olarak, KVKK’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

I. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Kişisel verileriniz; KVKK uyarınca veri sorumlusu olarak Yenibosna Merkez Mh Sedir Sk No:3 Bahçelievler İstanbul adresinde bulunan Kooperatif tarafından, aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

II. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz,

  • İş başvurunuzun değerlendirilmesi,
  • Türk Ticaret Kanunu ve ilgili her türlü mevzuata uygun olarak Kooperatif’in ticari faaliyeti sürdürme, müşterilerle ilişkilerini geliştirme, hizmet kalitesini arttırma, Kooperatif’in tâbi olduğu mevzuattan kaynaklanan ve yetkili kurumlar ve otoritelerce emredilen yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirme,
  • İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat çerçevesinde; Kooperatif ile aranızdaki iş ilişkisinden kaynaklanan yasal ve sözleşmesel; hak ve yükümlülükleri yerine getirme, her türlü insan kaynakları faaliyetinin sürdürülmesi,
  • Çalışma izni, çalışma izni muafiyeti başvurularını gerçekleştirme
  • Her türlü muhasebe faaliyetinin yerine getirilmesi
  • Kooperatifin sözleşmesel hak ve yükümlülüklerin ifası amaçlarıyla kooperatif tarafından işlenebilmektedir.

Kooperatifin kişisel veri işleme amacı değiştiği takdirde uygun yöntemlerle bu değişikliler tarafınıza bildirilecektir.

III. Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen kişisel verilerin işlenmesi amaçlarını yerine getirebilmek için gerekli olması halinde; ilişki içerisinde olduğumuz avukat, mali müşavir dahil olmak üzere 3. kişi iş ortaklarımız, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan iştiraklerimiz, gerçek kişi ve/veya tüzel kişiler (yurt içinde ve yurt dışında)  ile kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

IV. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz işe başvurduğunuz süreçte, Kooperatif ile iş ilişkiniz sürerken yazılı ve/veya sözlü olarak ve/veya elektronik ortamda tarafımıza iletmiş olduğunuz,  sağlık verileriniz ve adli sicil kaydı da dahil olmak üzere özel nitelikli kişisel verilerinizi de içeren her türlü bilgi ve belgeyi ifade etmekte olup, kişisel verilerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla; Kooperatif’in kanuni, sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirmesi, meşru menfaatinin gerektirmesi nedenleriyle toplamaktayız. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin II. ve III. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

V. İlgili Kişi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel verileri işlenen İlgili Kişi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Kooperatif, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kooperatif tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, Kooperatif’ten; 

•Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

•Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; info@iskoop.org e-posta adresi üzerinden mail yoluyla veya Yenibosna Merkez Mh Sedir Sk No:3 Bahçelievler İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderebilirsiniz.

Okudum, Anladım, Elden teslim aldım. 

Tarih : ..../..../....

İmza:_______________________

İsim: