Kişisel Veri Saklama Ve İmha Politikası

SS İSTANBUL ECZACILAR ÜRETİM DAĞITIM KOOPERATİFİ

TANIMLAR

KAVRAM

TANIM

Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
Anonim Hale Getirme Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi
Envanter Kişisel veri işleme envanteri
İlgili Kişi/Veri Sahibi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
İlgili Düzenlemeler Kişisel verilerin korunmasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ gibi mevzuat ile Kurul tarafından alınan kararlar
İlgili Kullanıcı Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler
İmha Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi
Kanun/KVKK 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun
Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi
Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem
Kurul Kişisel Verilerin Korunması Kurulu
Kurum Kişisel Verilerin Korunması Kurumu
Ortak Kooperatif tarafından her türlü ilaç, medikal, ıtriyat v.b. satımı yapılan Eczacıyı,
Personel Belirli / belirsiz süreli iş sözleşmesi uyarınca Kooperatif ile iş ilişkisi bulunan gerçek kişiyi
İş Ortakları Hizmet, mal alımı gibi hususlarda ticari ilişki içinde olunan, bayi, distribütör, tedarikçilerin işlenecek kişisel verileri de dahil olmak üzere gerçek ve tüzel kişiler; yetkilileri, bayi yetkili ve çalışanları, distribütör yetkili ve çalışanları
Özel Nitelikli Kişisel Veri Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biometrik ve genetik verileri
Politika Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası
Kooperatif SS İSTANBUL ECZACILAR ÜRETİM DAĞITIM KOOPERATİFİ

1. GİRİŞ

1.1 AMAÇ

Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin diğer mevzuata uygun bir şekilde sürdürülen kişisel veri işleme faaliyetinden kaynaklı yükümlülüklerin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Kooperatif tarafından uygulamaya konulmuştur.

1.2. TEMEL PRENSİPLER

Kişisel verilerin saklanması ve imha edilmesinde:

a) KVKK m.4’te sayılan temel prensipler başta olmak üzere İlgili Düzenlemeler,

b) Kooperatif tarafından uygulamaya konulan Kişisel Veri ve Özel Nitelikli Kişisel Veri Koruma ve İşleme Politikası ile işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası düzenlemeleri dikkate alınır.

2. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

2.1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA AMACI

Kişisel veriler Kooperatif tarafından:

a) Ticari faaliyetin sürdürülmesi,

b) Ortaklarla olan ilişkilerin geliştirilmesi ve sürdürülmesi,

c) Ortaklara sunulan hizmetler için iş ortaklarından tedarik ve diğer hizmetlerinin alınması,

d) Hizmet kalitesinin arttırılması,

e) İşçi – işveren ilişkisi bağlamındaki hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

f) İş sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin alınması,

g) Kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerin ifası amacıyla işlenmektedir

2.2. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA ŞARTLARI

Kişisel verilerin Kooperatif tarafından saklanabilmesi için KVKK ve İlgili Düzenlemeler çerçevesinde belirlenen aşağıdaki hukuki sebeplerden en az birinin mevcut olması gerekmektedir:

a) Açık rızanın gerekli bulunduğu hallerde, İlgili Kişi’nin açık rızasının bulunması,

b) Kişisel verilerin saklanmasının yasal düzenlemelerde açıkça öngörülmesi,

c) Kişisel verilerin saklanmasının bir sözleşmenin kurulması ya da ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,

d) Kooperatif’in hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için kişisel verilerin saklanmasının gerekli olması,

e) Kooperatif’in kişisel verileri saklamasının bir hakkın tesisi, kullanımı veya korunması için zorunlu olması,

f) İlgili Kişi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Kooperatif’in meşru menfaatleri için kişisel verilerin saklanmasının zorunlu olması.

2.3. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANDIĞI ORTAMLAR

2.3.1. Elektronik Ortamlar

a) Kooperatif Bulut Sistemi

b) Personel Bilgisayarları

c) CCTV Kayıtları

d) Muhasebe Kayıt Sistemi

2.3.2. Fiziksel Ortamlar

a) Personel Evrak Dolapları

b) Birim Evrak Dolapları

c) Arşiv

2.4. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMASINA İLİŞKİN TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

2.4.1. İDARİ TEDBİRLER

a) Kooperatif, kişisel veri saklanması sürecinde görev alan tüm personelin gerekli eğitimleri almasını sağlar. Mevzuat düzenlemelerinde ve iş süreçlerinde meydana gelen değişiklikler nedeniyle gerekli olması halinde bu eğitimler güncellenerek tekrarlanır.

b) Kişisel verilerin hukuka ve işbu politikaya aykırı olarak saklanması yasaktır. Hukuka ve işbu politikaya aykırı olarak kişisel veri saklandığının tespit edilmesi halinde bu durum derhal yetkiliye bildirilir.

c) Kooperatif personelinden yalnızca görev tanımı gereği yetkisi bulunanlar saklanan kişisel verilere erişebilir. Kişisel veriler yalnızca yetkililerin erişebileceği fiziki ve elektronik ortamlarda saklanır.

d) Kooperatif personeli erişiminde bulunan kişisel verileri yalnızca görev tanımının gerektirdiği ölçüde işleyebilir.

e) Kooperatif, kişisel verileri üçüncü kişilerle paylaştığı takdirde; paylaştığı kişilerle bu verilerin hukuka ve işbu politikaya uygun olarak saklanacağına ilişkin çerçeve sözleşme imzalar ya da mevcut sözleşmelerde bu amacı sağlamaya yönelik değişiklikleri gerçekleştirir.

f) Kooperatif personelinin iş sözleşmelerine işbu politika çerçevesindeki yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamaya yönelik eklemeler yapılır. Gerektiği takdirde gizlilik taahhütnameleri düzenlenir.

g) Kooperatif; iş süreçlerinin tamamında Kişisel Veri ve Özel Nitelikli Kişisel Veri Koruma ve İşleme; Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikaları ile İlgili Düzenlemeler’e tam uyumun sağlanması amacıyla periyodik olarak denetimler yapar.

h) Kişisel Veri ve Özel Nitelikli Kişisel Veri Koruma ve İşleme; Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikaları ile İlgili Düzenlemeler’e aykırı hareket eden personel hakkında işbu politikanın 8. maddesine göre işlem yapılır.

2.4.2. TEKNİK TEDBİRLER

a) Kişisel verilerin saklandığı işbu politikanın 4.3.1. maddesinde sayılan elektronik ortamlara erişim yalnızca iş tanımı gereği kişisel verilere erişime yetkisi bulunan personel tarafından, kendisinin belirlediği kişiye özel belirlenen şifre ile yapılır. Yetkili her personel için ayrı bir kullanıcı adı ve şifre belirlenir. Personel, şifreyi üçüncü kişilerle paylaşamaz. Şifreler belirlenirken uluslar arası güncel standartlar dikkate alınır, karmaşık olan ve kolayca tahmin edilemeyecek şifreler kullanılır.

b) Kişisel verilerin saklandığı bulut ortamlarına erişim yalnızca yetkili personel tarafından sağlanır. Kullanılan bulut ortamlarında uluslar arası güncel standarda uygun şifremeleyi/kriptografiyi içerir güvenlik önlemleri alınır. Gerektiğinde iki aşamalı kimlik doğrulama sistemleri kullanılır.

c) Kişisel verilerin depolandığı elektronik ortamlarda yapılan her türlü işlemin ve her erişimin log kayıtları tutulur.

d) Kişisel verilerin yer aldığı elektronik ortamlara erişen personelin bilgisayarlarında güncel ve bilgi işlem yetkililerince belirlenmiş antivirüs programı yüklü olmalıdır. Personel, bu elektronik ortamlara güvenliğinden emin olmadığı bilgisayar ve diğer cihazlardan erişmeye çalışmaz. Personel bilgisayarına bilgi işlem yetkililerince belirlenmiş veya zararsız olarak nitelendirilmiş programlar haricinde herhangi bir program yükleyemez.

e) Kişisel verilerin depolandığı elektronik ortamlar her türlü siber saldırıya, sızıntıya, değişmeye, bozulmaya karşı uluslararası güncel standartlar çerçevesinde korunur. Elektronik ortamlara ilişkin düzenli sızma testleri yapılır.

f) Kişisel verilerin saklandığı elektronik ortamlarda bir hasar ya da arıza meydana gelmesi halinde, bu hasarın veya arızanın giderilmesi için üçüncü kişilerden bilişim teknolojisi hizmeti alınması durumunda; ilgili elektronik ortamlarda yer alan kişisel veriler güvenli başka bir ortama aktarılır ya da şifrelenir. Bunun mümkün olmadığı hallerde bilişim teknolojisi hizmeti veren üçüncü kişilerin kişisel verilerin korunmasına ilişkin yükümlüklerini yerine getirmesi her türlü önlem alınarak sağlanır. Bilişim teknolojisi hizmeti veren üçüncü kişilerin işbu politikaya uygun hizmet vermesini sağlamak adına bu kişilerle gerekli sözleşmeler akdedilir.

g) Kişisel verilerin saklandığı fiziksel ortamlara erişim yalnızca iş tanımı gereği yetkili olan personel tarafından sağlanır. Yetkili personel, bu verilerin yetkisiz kişilerce erişilebilir olmaması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Özel nitelikli kişisel veriler, niteliklerine uygun İlgili Düzenlemeler’de belirtilen önlemler alınarak saklanır.

h) Kişisel verilerin depolandığı fiziksel ortamların deprem, sel, yangın gibi afetlere; hırsızlık, yağma gibi suçlara karşı korunması için gerekli tedbirler alınır.

ı) Fiziksel ve elektronik ortamların güvenilirliği gerektiğinde uzman yardımı da alınarak düzenli olarak denetlenir.

2.5 YEDEKLEME

İşbu politikaya uygun olarak saklanan veriler düzenli olarak yedeklenir. Yedeklerin tutulduğu ortamlar her türlü yetkisiz erişime, bozulmaya, değişmeye, yok olmaya, fiziksel etkilere karşı korunur.

3. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI

3.1. KİŞİSEL VERİLERİN İMHA AMAÇ VE SEBEPLERİ

Aşağıda sayılan durumlarda Kooperatif tarafından re’sen ya da İlgili Kişi’nin talebi üzerine kişisel veriler imha edilir:

a) İlgili Kişi’nin açık rızasını geri alması ve açık rızadan başka bir kişisel veri saklama sebebinin mevcut olmaması,

b) Kişisel verilerin işlenmesini ya da saklanmasını düzenleyen mevzuat hükmünün artık bu düzenlemeyi içermeyecek şekilde değiştirilmesi ya da ilga edilmesi,

c) Kişisel verilerin işlenmesini gerektirir amacın ortadan kalkması,

d) Kişisel verilerin işlenmesinde esas alınan hukuki sebebin ortadan kalkması,

e) İlgili Kişi’nin kişisel verilerin imha edilmesine ilişkin kanuna ve ilgili yönetmeliklere uygun talebinin Kooperatif tarafından kabul edilmesi,

f) Kişisel verilerin saklanmasına ilişkin azami sürenin aşılması ve bu süreyi aşacak haklı bir nedenin mevcut olmaması,

g) Kurum ya da yetkili herhangi bir resmî makam tarafından ilgili verinin imha edilmesinin hukuka uygun olarak talep edilmesi.

3.2. KİŞİSEL VERİLERİN İMHA YÖNTEMLERİ

a) Kişisel veriler Kanun ve ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak Kooperatif tarafından belirlenecek aşağıdaki yöntemlerden biri kullanılarak imha edilir.

- SİLME: Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir

- YOK EDİLME: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi

- ANONİM HALE GETİRME: Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi

b) Kooperatif, kişisel veri imha yöntemini kendisine en az külfeti oluşturacak şekilde ekonomik ve zamansal açıdan değerlendirerek re’sen belirler. Ancak imha talebinin İlgili Kişi’den gelmesi halinde imha yönteminin seçilme sebebi İlgili Kişi’ye bildirilir.

c) Kooperatif kişisel verinin silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi için uygulayacağı tekniği; imha yönteminin tanımında yer alan asgari koşulları sağlamak kaydıyla re’sen belirler. Bu teknik belirlenirken Kurum’un güncel yayınları ve güncel uluslar arası standartlar dikkate alınır.

3.3. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASINA İLİŞKİN TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

3.3.1. İDARİ TEDBİRLER

a) Kişisel verilerin imhası için gerekli koşullar oluştuğu takdirde; görev tanımı gereği kişisel verileri imha etmeye yetkili personel, koşulların oluşmasını takip eden ilk periyodik imha döneminde kişisel veriyi belirlenen yönteme uygun olarak imha eder.

b) Elektronik veya fiziki ortamda yapılan her türlü imha işlemi kayıt altına alınır. Bu kayıtlar mevzuatta daha uzun bir süre öngörülmediği müddetçe en az 3 yıl boyunca muhafaza edilir.

c) İşbu politikaya aykırı olarak kişisel verileri imha etmekten imtina eden, imha edilme koşulları oluşmamış kişisel veriyi imha eden, imha etme yönteminin gereklerini yerine getirmeyen veya politikada yer alan düzenlemeleri ihlal eden personel hakkında madde 8’de yer alan yaptırımlardan biri uygulanır.

d) Kişisel verilerin üçüncü kişilere iletilmesi halinde üçüncü kişilerin işbu politikada yer alan hükümleri uygulamaları için mevcut sözleşmeler düzenlenir ya da ek taahhütler alınır.

e) Kişisel verinin imhasının İlgili Kişi tarafından talep edildiği hallerde; imhanın koşullarının oluşup oluşmadığı değerlendirilerek en geç 30 gün içinde İlgili Kişi’ye bilgi verilir ve gerekli işlemler yapılır. İlgili Kişi’nin kişisel verileri üçüncü kişiye aktarılmışsa bu talep derhal üçüncü kişiye bildirilir.

3.3.2. TEKNİK TEDBİRLER

a) Kişisel verilerin silinmesi halinde ilgili kişiler tarafından erişilemez ve kullanılamaz hale gelmesi için her türlü tedbir alınır.

b) Kişisel verilerin yok edilmesi halinde hiç kimse tarafından erişilemez, geri getirilemez ve kullanılamaz hale gelmesi için her türlü tedbir alınır.

c) Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi halinde; Kooperatif, alıcı veya alıcı grupları tarafından geri döndürme ve verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir.

d) Belirlenen imha yönteminin gerçekleştirilmesi için uygulanan teknik, güncel teknolojik gelişmeler doğrultusunda ve İlgili Düzenlemeler’e uygun olarak periyodik olarak güncellenir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

4.1. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ

Kişisel verilerin saklama ve imha süreleri; İlgili Düzenlemeler’e, Envanter’e ve işbu politikaya uygun olarak mevzuatın gerektirdiği ölçütler çerçevesinde belirlenir. Kişisel verilerin saklama süresi belirlenirken, o verinin saklanmasını gerektiren mevzuat düzenlemelerinden en uzun süreyi öngöreni dikkate alınır.

4.2. PERİYODİK İMHA

a) Belirlenen azami saklama süresi dolan ve saklanması için başka bir neden bulunmayan kişisel veriler periyodik imha dönemlerinde imha edilir.

b) Periyodik imha her yıl Ocak ve Temmuz aylarında tamamlanır.

c) Bir mevzuat düzenlemesi ya da Kurul kararının gerektirdiği hallerde; derhal imha edilmesi gereken kişisel verilerin imhası için periyodik imha dönemi beklenmez.

d) İlgili Kişi tarafından kişisel verilerinin imhası talep edildiği takdirde, imha için aranan koşullar oluşmuşsa bu talebin yerine getirilmesi için periyodik imha dönemi beklenmez ve 30 gün içinde gerekli işlemler yapılır.

4.3. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİNE İLİŞKİN TABLO

Saklama ve imha süreleri aşağıdaki tabloda yer almakta olup işbu politikanın uygulanmasında bu süreler esas alınacaktır.

VERİ GRUBU

SÜREÇ

SAKLAMA SÜRESİ İMHA SÜRESİ

Kimlik/Pasaport Bilgileri

Sağlık Raporu

Aile Kayıt Tablosu

Fotoğraf

Askerlik Durum Belgesi

Özgeçmiş

Banka Bilgileri

Bordro Bilgileri

Adli Sicil Kaydı

İkamet Adresi

Diploma ve Sertifikalar

Telefon

İnsan kaynakları

İş ağlığı ve ş Güvenliği ükümlülüklerinin erine getirilmesi

İş ilişkisinin sona erdiği tarihten itibaren 15 YIL Takip eden ilk periyodik imha döneminde

Kimlik Bilgileri

Seyehat Bilgileri

İş seyehatlari Sözleşme ilişkisinin sona erdiği tarihten itibaren 2 YIL Takip eden ilk periyodik imha döneminde

Kimlik Bilgileri

Finansal Bilgiler

Adres

Telefon

Ticari ilişkilerin yürütülmesi Sözleşme ilişkisinin sona erdiği tarihten itibaren 10 YIL Takip eden ilk periyodik imha döneminde

Kimlik Bilgileri

Maaş Bilgileri

Banka Hesap Bilgileri

Bireysel emeklilik hizmetlerinin alınması

Ortaklar için siparişlerin oluşturulması

İş ilişkisinin sona erdiği tarihten itibaren 10 YIL Takip eden ilk periyodik imha döneminde

Kimlik Bilgileri

Özgeçmiş Bilgileri

İletişim Bilgileri

İşe alım İletildiği tarihten itibaren 2 YIL Takip eden ilk periyodik imha döneminde

Kimlik/Pasaport Bilgileri

İmza Beyannameleri

İmza Sirküleri

Resmi kurumlar nezdindeki yükümlülüklerin yerine getirilmesi İş ilişkisinin sona erdiği tarihten itibaren 10 YIL Takip eden ilk periyodik imha döneminde

5. GÖREV TANIMLARI

KVKK ve diğer İlgili Düzenlemeler’in uygulanmasında yetkili personel ve görev tanımları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

UNVAN

GÖREV TANIMI

Yönetim Kurulu Politikanın güncellenmesi, uygulanmasının denetlenmesi
Kişisel Verileri Koruma Sorumlusu Politikanın tanıtılması ve Kooperatif genelinde farkındalık yaratılması, gerekli eğitimlerin organize edilmesi
Yönetim Kurulu Politika’ya aykırılıklar nedeniyle uygulanacak yaptırımların belirlenmesi ve uygulanması
Kişisel Verileri Koruma Sorumlusu Elektronik kayıt ortamlarının bilişim güvenliğinin sağlanması ve periyodik denetimlerin yapılması
Kişisel Verileri Koruma Sorumlusu Fiziki kayıt ortamlarının güvenliğinin sağlanması ve periyodik denetimlerin yapılması
Kişisel Verileri Koruma Sorumlusu İlgili Kişiler’in taleplerinin alınması, ilgili görevlilere iletilmesi, taleplere ilişkin görevlilerce verilen kararın süresi içinde İlgili Kişiler’e bildirilmesi
Kişisel Verileri Koruma Sorumlusu İlgili Kişi’nin talebi üzerinde ya da re’sen imha edilecek verilerin belirlenmesi, imha yöntemlerinin ve tekniklerinin belirlenmesi, periyodik imha döneminin koordine edilmesi
Kişisel Verileri Koruma Sorumlusu İmha edilmesine karar verilen verilerin mevzuata uygun bir şekilde imha edilmesinin sağlanması
Kişisel Verileri Koruma Sorumlusu Sözleşmelerin Politika’ya uyumlu şekilde güncellenmesi ya da ek taahhütlerin alınması

6. YAPTIRIMLAR

İşbu politikada yer alan yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında uyarı, kınama, ücret kesintisi, iş sözleşmesinin haklı nedenle derhal feshi ya da geçerli nedenle feshi yaptırımlarından biri uygulanabilir.

7. GÜNCELLEMELER

İşbu politika Kooperatif’in ihtiyaçları ve İlgili Düzenlemeler’de meydana gelebilecek değişiklikler nazara alınarak güncellenebilir. Güncelleme aşağıdaki tabloya işlenir ve tüm Kooperatif personeline uygun bir şekilde duyurulur.

GÜNCELLEME TARİHİ

GÜNCELLENEN HÜKÜMLER

AÇIKLAMALAR

     
     
     
     
     
     

8. POLİTİKANIN UYGULANMASI VE YÜRÜRLÜĞÜ

8.1. POLİTİKANIN UYGULANMASI

Kişisel Verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan İlgili Düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan İlgili Düzenlemeler ve Politika arasında aykırılık bulunması durumunda, aykırılığın giderilmesi için gerekli çalışmalar yapılır.

8.2. POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ

İşbu Politika; Kooperatif tarafından hazırlanıp Kooperatif Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanarak 01/06/2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.